Candan Erçetin: Şarkılarımı iman gücüyle söylüyorum

Candan Erçetin, grip olmasına rağmen Açıkhava konserini iptal etmedi

Türk pop mü­zi­ği­nin güç­lü se­si Can­dan Er­çe­tin, Turk­cell Yıl­dız­lı Ge­ce­ler kap­sa­mın­da, Har­bi­ye Ce­mil To­puz­lu Açık­ha­va Sah­ne­si­’n­de hay­ran­la­rı ile bir ara­ya gel­di.

"İMAN GÜCÜYLE SÖYLÜYORUM"
Es­ki ve ye­ni par­ça­la­rın­dan olu­şan bir re­per­tuv­ar ile din­le­yi­ci­le­rin kar­şı­sı­na çı­kan Er­çe­tin has­ta ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Şar­kı­cı “Hasta has­ta sah­ne­ye çık­tım, nor­mal­de be­nim se­sim böy­le de­ğil­dir. Bu gece burada şar­kı­la­rı­mı iman gü­cüy­le söy­lü­yo­ru­m” de­di.

Haberin tamamı için:http://www.ensonhaber.com/candan-ercetin-sarkilar...
Labels: ,