Mide ve bağırsak gribine dikkat

Dr. Be­hiç Berk Ku­ğu, bu ay­la­rda yay­gın ola­rak rast­la­nan mi­de-ba­ğır­sak gri­bi­ konusunda uyarılarda bulundu.

Acı­ba­dem Mo­bil Sağ­lık Hiz­met­le­ri­'n­den Dr. Be­hiç Berk Ku­ğu özel­lik­le ekim, ka­sım, ara­lık ay­la­rın­da yay­gın ola­rak rast­la­nan mi­de-ba­ğır­sak gri­bi­ne kar­şı dik­kat­li olun­ma­sı ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­du.

'HİJYEN EN ÖNEMLİ KORUNMA YÖNTEMİ'
Dr. Be­hiç Berk tıb­bi adıy­la 'gas­tro­en­te­ri­t' ola­rak bi­li­nen, ye­tiş­kin­le­rin ve da­ha çok ço­cuk­la­rın ma­ruz kal­dı­ğı bu has­ta­lı­ğın su­dan, dış­kı­dan, te­mas edi­len yü­zey­ler­den hat­ta ha­va­dan bi­le bu­la­şa­bil­di­ği­ne dik­kat çe­ken Ku­ğu, tü­ke­ti­len yi­ye­cek­le­rin çok iyi te­miz­len­me­si ve arın­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

Ku­ğu, "Yi­ye­cek, içe­cek­ler­den, mo­bil­ya­lar­dan, par­mak­lık­lar­dan, ha­lı­lar­dan ve ka­pı gi­bi yü­zey­ler­den çok ça­buk bu­la­şa­bi­len bu vi­rüs­le­re kar­şı ko­run­mak için, hij­yen en önem­li ko­run­ma yön­te­mi­dir" de­di.

Haberin tamamı için:http://www.ensonhaber.com/migde-ve-bagirsak-gri...
Labels: , , ,